Stadgar

Internationella Kvinnoföreningen STADGAR
Götgatan 35
582 31 Linköping
Tel: 0705494416
E-mail: ikf@linkoping @telia.com.

§ 1 Föreningen vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Den är partipolitiskt och religiös obunden.
SYFTE
att öka förståelsen och stärka gemenskap mellan flyktingar, invandrare och svenskar att speciellt underlätta situationen för flyktingkvinnorna och deras barn att hjälpa kvinnorna ur deras isolering och till en lättare anpassning i det svenska samhället att uppmuntra alla kvinnor at ställa krav på jämställdhet i hemmet, yrkeslivet och samhället i övrigt att genomdriva förändringar för föreningens målgrupper genom diskussioner med politiker och andra beslutsfattare.
§ 2
ARBETSSÄTT
Föreningen skall aktivt sprida kunskap om invandrarkulturer till det svenska samhället, liksom om den svenska kulturen till flyktingar och invandrare. Föreningen skall göra allt för att skapa större förståelse mellan dessa grupper samt samarbeta med andra organisationer för att nå sina syften. Föreningen skall arbeta för sina syften genom: studiebesök, kursverksamhet, sommarläger, utflyter, stormöten, barn och familjeaktivitiet, samvaro m.m.
§ 3
MEDLEMSKAP
Som medlemmar i föreningen antas kvinnor som intresserar sig för invandrar och flyktingfrågor och som är villiga att verka för föreningens syften. Varje medlem har rätt att inkomma med förslag som skall framläggas vid ordinarie styrelsemöte. Förslag som enskild medlem önskar få behandlat vid årsmötet lämnas in till föreningens sekreterare senast 14 dagar före kommande årsmötet.
Frågor kan också tas på årsmöte under punkten "Övriga frågor" Extra årsmöte hälls om majoriteten av styrelsen begär det eller om 1/10 av medlemskåren önskar det.
Beslut om antagande eller ändring av stadgar för föreningen kan endas fattas vid ordinarie årsmöte och kräver ¾ av rösterna vid två på varandra följande möten.
Minst en månad skal ha förflutit mellan dessa möten.
Övriga beslut med undantag av vad som angetts i § 3-kräver enkel majoritet. Vid Lika röstetal fäller ordförandes röst undantaget.
Stödjande medlemskap utan rösträtt kan sökas av familjemedlemmar och andra Intresserade samt av föreningar och organisationer.
Varje medlem äger en röst vid föreningens årsmöten.
Medlem som tröts påminnelse inte betalt medlemsavgiften på två år stryks ur föreningen, men frågan bör först behandlas av föreningens styrelse.


Om fråga uppkommer om uteslutning av medlem som propagerar mot föreningens syfte eller i övrig bryter mot stadgarna, skall i frågan fattas av årsmötet.
Beslut om uteslutning kräver ¾ av angivna röster.§ 4
AVGIFTER
Varje medlem, utom hedersmedlem, erlägger en årsavgift till föreningen.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet att gälla det kalenderår årsmötet äger rum.
§ 5
MÖTEN OCH VAL
Verksamheten avslutas per kalenderår. Årsmöte skall hållas före februari månad utgång. Kallelse till årsmöte skall utgå senast 14 dagar innan mötet äger rum.
Vid årsmötet skall förutom eventuella ärande behandlas;
1- Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare samt rösträknare för mötet.
2- Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.
3- Revisorernas berättelse för föregående år.
4- Ansvarsfrihet för styrelsen.
5- Val av ordförande och kassör.
6- Val av styrelseledamöter och suppleanter.
7- Val av 2 revisorer och suppleanter.
8- Val av valberedning.
9- Faställande av årsavgift.
10- Ändring av stadgar
Föreningen skall hålla ett ordinarie årsmöte per kalenderår.
Varje medlem har rätt att inkomma med förslag som skall framläggas vid Ordinarie styrelsemöte. Förslag som enskild medlem önskar få behandlat vid årsmöte lämnas in till föreningens sekreterare senast 14 dagar före kommande årsmöte.
Frågor kan också tas på årsmöte under punkten "Övriga frågor" Extra årsmöte hållas om majoriteten av styrelsen begär det eller om 1/10 av medlemskåren önskar det.
Beslut om antagande eller ändring av stadgar för föreningen kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och kräver ¾ av rösterna vid två på varandra följande möten. minst en månad skall ha förflutit mellan dessa möten.
Övriga beslut med undantag av vad som angetts i § 3 kräver enkel majoritet. Vid Röstetal fäller ordförandes röst utslaget.
§ 6
STYRELSE
Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter, av årsmötet valda för en tid av två år, dock så att växelvis kvarstår ena året fyra och andra året tre ledamöter. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och övriga funktionärer.
Styrelsen sammanträde minst sex gånger per år. Styrelsen är beslutsmässigt då minst fem medlemmar av styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal fäller ordförandes röst utslaget. Vid styrelsemöte skall protokoll föras.
Styrelsens ordförande, kassör och sekreteraren utgör arbetsutskott. Dessa skall samarbeta med styrelsen och förbereda dess möten. Andra föreningars medlemmar kan kallas för konsultation vid speciella tillfällen. Styrelsen skall likaledes tillsätta arbetsgrupper för tillvaratagande av medlemmars intresse såsom barngrupp, utbildningsgrupp. m.fl. samt utse föreningsmedlemmar att tjänstgöra som speciella sekreterare för vissa arbetsgrupper.
§ 7
REVISION
Vid årsmötet väljs 2 revisorer jämte suppleanter. Revisorerna skall granska räkenskaperna Som på deras begäran skall vara tillgängliga för dem när som helst.
Till årsmötet skall revisorerna avge berättelse över föregående års förvaltning samt till-eller avstyrka ansvarfrihet för styrelse.
§ 8
UPPLÖSNING AV STYRELSEN
Före upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande möten av Vilka det första skall vara årsmöte.Minst en månad skall ha förflutit mellan dessa möten.